תנאי שימוש לאתר Drplastica.co.il

גולש/ת יקר/ה!
ברוך הבא לאתר Drplastica, אתר הקליניקה של ד"ר שטהל (להלן "הקליניקה"). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותים ו/או במוצרים שלנו ועל ביקורך באתר https://drplastica.co.il (להלן "האתר").
** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

הסכמה לתנאי השימוש ושימושך באתר

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש (להלן "תנאי השימוש") ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע בדרכים חלופיות.
האתר מספק מידע (להלן ה-"תוכן" ו/או "תוכן האתר"). תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי צוות הקליניקה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכנו:
1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש באתר או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;
אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

זמינות האתר ואחריות הקליניקה

צוות הקליניקה עושה מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
צוות הקליניקה רשאי להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתו הבלעדי, ושומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) וצוות הקליניקה רשאי לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים.
צוות הקליניקה אינו אחראי כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של האתר. כמו-כן, צוות הקליניקה אינו אחראי, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. הקליניקה, או מי מצוותה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר. שימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

פרטיות

צוות הקליניקה מכבד את פרטיותך ומחויב לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת מילוי טופס באתר, כגון טופס יצירת קשר, הדורש פרטים אישיים מזהים. ככל ותמסור מידע אישי, יעשה בו שימוש אך למען המטרה לשמה נמסר. דע לך כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה.
מידע בלתי מזוהה. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך זיהוי השימוש באתר ושיפור חווית הגולש. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגעת לאתר, תאריך ביקורך, סוג הדפדפן שלך וכדומה. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי. בנוסף, הקליניקה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. אם אינך מעוניין לקבל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
תמונות. התמונות הועלו לאתר לאחר קבלת אישורם של לקוחות הקליניקה ובהסכמתם ולרוב לאחר טשטוש פרטים מזהים (ככל הניתן). אם ראיתם תמונה העשויה לפגוע בפרטיות, נודה לך אם תפנה לקליניקה ותודיע על כך. יודגש כי אם תמונותיך מופיעה באתר, הינך רשאי/ת לשנות את דעתך ולבקש, בכל עת, את הסרת התמונה.
העברת מידע לצדדים שלישיים. הקליניקה לא תעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים אלא במקרים הבאים:
א. פנית לקליניקה וביקשת שירות המסופק על-ידי צד שלישי, אז פרטיך יועברו לצד שלישי זה לצורך מתן שירות;
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין הקליניקה שתחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך;
ג. במקרה בו הקליניקה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד ו/או גוף ו/או אדם אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הגנת הפרטיות הנזכרת לעיל.
קישורים לאתרים חיצוניים. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים. הקישורים מוצגים לנוחיותך בלבד. צוות הקליניקה אינו אחראי על התוכן המצוי בהם. העובדה שאתר הקליניקה מציג קישורים אלו אינה מעידה על הסכמת הקליניקה או מי מטעמה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם וכן למדיניות הפרטיות הנקוטה על ידי בעלי אתרים אלו.
חופש המידע והזכות לעיון. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע לאחר שליחת בקשה בכתב, ואם מצא שמידע זה אינו נכון לבקש לתקנו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, הקוד, סמלים מסחריים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, מידע, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם של הקליניקה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לקליניקה זכות שימוש בהם.

מצגים ושיפוי

מעצם כניסתך לאתר, הנך מתחייב לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. כמו-כן, הנך מתחייב לשפות את הקליניקה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

תחום שיפוט והדין החל

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי.

שינויים בתנאי השימוש

צוות הקליניקה שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. משכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת.

שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין הקליניקה או מי מטעמה. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הקליניקה או מי מטעמה, בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אל ד"ר שטהל בדוא"ל: [email protected] או בדואר רגיל
בכתובת: רח' המאה ואחד 41, רמת-גן או בטלפון שמספרו: 03-5357858.

צרו עימי קשר